Deelnemingsvoorwaarden Nederlandse Kerstpakkettenbeurs 2022

Deze voorwaarden voor deelneming aan de Nederlandse Kerstpakkettenbeurs 2022 zijn ontleend aan het Algemeen Reglement, gedeponeerd bij de Kamer

van Koophandel en Fabrieken te Eindhoven op 01 mei 1996 onder nummer 4274/96, dat van toepassing is op alle met ons gesloten transacties. Desgevraagd wordt een exemplaar gratis toegezonden.

1.Het inschrijfformulier voor deelneming (inclusief de bijlagen) dient uiterlijk 22 januari 2022 in het bezit te zijn van FairExpo B.V. (verder te noemen FairExpo).

2. Acceptatie van inschrijving geschiedt op onafhankelijke wijze door FairExpo. Zij behoudt zich het recht voor deelname te weigeren. De toewijzing van standruimte en de plaats van de stands geschiedt door FairExpo die zich het recht voorbehoud om tot 5 dagen voor de eerste beursdag de halindeling te wijzigen en/of aan te passen. Een deelnemer kan nooit aanspraak maken op een bepaalde stand en/of standlocatie. Bindende toezeggingen worden door FairExpo niet gedaan.

3. Exposanten die hebben ingeschreven met een claim op een bepaalde standlocatie en die niet voldoen aan de voorwaarden van betaling verliezen het recht om aanspraak te maken op deze locatie.

4. De beurs vindt plaats op dinsdag 22 februari 2022 van 10:00 tot 17:00 uur en woensdag 23 februari 2022 van 10:00 tot 16:00 uur. De exposanten zijn verplicht uiterlijk dinsdag 22 februari 2022 om 09:30 uur hun stand volledig ingericht en beurs gereed te hebben.

5. Opbouw van de beurs door exposanten met eigen standbouw gebeurt op maandag 21 februari 2022. De tijd waarop gestart kan worden met de bouw van de stand, wordt door middel van een instructie uiterlijk 4 weken voor aanvang van de beurs bekend gemaakt.

6. Eigen standbouwers zijn verplicht om twee weken voor de beurs een tekening van hun stand in te dienen bij FairExpo ter beoordeling of deze voldoet aan de richtlijnen van de Brandweer en van Bouw- en Woningtoezicht.

7. Afbouw van de beurs geschiedt op woensdag 23 februari 2022 na afloop van de beurs. De laad- en losdeuren zijn vanaf 16:30 uur geopend. De beurshal is dan geopend tot 22:00 uur.

8. Onderverhuur van de stand is niet toegestaan, anders dan na overleg met en na toestemming van FairExpo. Indien twee bedrijven zich gezamenlijk in één stand willen presenteren, dient er minimaal 14 m2 standruimte te worden afgenomen.

9. Een inschrijving kan niet eenzijdig door een deelnemer worden gewijzigd of ingetrokken. Indien een deelnemer zijn / haar inschrijving wenst te annuleren, dient daartoe een schriftelijk, aangetekend verzonden verzoek te worden gedaan aan FairExpo. Deze kan een verzoek tot annulering inwilligen onder voorwaarden dat door de betrokken deelnemer een annuleringsvergoeding wordt voldaan. Deze vergoeding bedraagt: 50% van het totale huurbedrag inclusief alle faciliteiten, nadat de deelname door FairExpo is bevestigd. Bij annulering na 1 januari 2022 is 100% van het totale huurbedrag inclusief alle faciliteiten verschuldigd.

10. Facturering

a. Bij inschrijving, goedkeuring en bevestiging door FairExpo wordt na 1 september 2021 de 50% voorschotnota verstuurd. b. De 50% restantfactuur ontvangt de exposant begin januari 2022;

c. Bij inschrijving na 1 december 2021 ontvangt de exposant de 100% factuur;

d. Alle facturen moeten binnen 8 dagen na factuurdatum betaald zijn.

11. Annulering van de beursdeelname binnen 72 uur voor de opening van de eerste beursdag zal beschouwd worden als “no show”. In dit geval is een no show vergoeding van € 2.000,00 exclusief BTW verschuldigd.

12. Indien de deelnemer de door hem / haar verschuldigde bedragen niet binnen de daarvoor gestelde termijnen heeft voldaan, is FairExpo gerechtigd een inschrijving in te trekken en/of geen standruimte ter beschikking te stellen, onverminderd de aanspraak van FairExpo op vergoeding van deze bedragen.

Restitutie van reeds betaalde bedragen kan in dit geval door de deelnemers niet worden gevorderd.

13. Elke deelnemer is aansprakelijk voor en dient zich afdoende te verzekeren tegen alle schade en/of diefstal, en vrijwaart FairExpo voor alle aanspraken die anderen, in verband met zijn/haar handelen, tegen FairExpo zou kunnen doen gelden.

14. FairExpo behoudt zich het recht voor aanwijzingen te geven aan de deelnemers van de beurs c.q. maatregelen te nemen in het kader van Volksgezondheid en Brandpreventie c.q. door de Overheid uitgevaardigde maatregelen en / of richtlijnen. De deelnemers dienen zich aan deze aanwijzingen te houden c.q. de door FairExpo genomen maatregelen op te volgen. De aanwijzingen en maatregelen van FairExpo in dit kader kunnen nimmer een reden vormen om de overeenkomst te ontbinden c.q. schadevergoeding te vorderen.

15. FairExpo heeft het onherroepelijk recht om in het geval van nationale rouw en / of naar aanleiding van andere door de overheid uitgevaardigde richtlijnen, gebod- of verbodsbepalingen, naar eigen goeddunken de datum van de beurs te wijzigen of de beurs totaal af te gelasten, zonder dat de exposant zijn contract kan verbreken of aan zijn verplichtingen ten opzichte van FairExpo kan verzaken.

16. FairExpo behoud zich het recht voor om in het belang van de beurs, naar eigen goeddunken de datum van de beurs, de beurslocatie of de beursopeningstijden te wijzigen (genoemd in art. 4 en 5), zonder dat de exposant zijn contract kan verbreken of aan zijn verplichtingen ten opzichte van FairExpo kan verzaken.

17. FairExpo behoud zich het recht voor om in het belang van de beurs, naar eigen goeddunken de organisatierechten van de beurs over te dragen aan een andere rechtspersoon, zonder dat de exposant zijn contract kan verbreken of aan zijn verplichtingen ten opzichte van FairExpo kan verzaken.

18. De deelnemers bevestigen door inschrijving voor deelname aan de Nederlandse Kerstpakkettenbeurs 2022 kennis te hebben genomen van deze deelnemingsvoorwaarden en akkoord te gaan met de inhoud ervan. In alle gevallen waarin deze voorwaarden afwijken van het Algemeen Reglement van FairExpo zijn deze voorwaarden van toepassing.

19. In alle gevallen waarin deze deelnemingsvoorwaarden niet voorzien of onduidelijk worden geacht, beslist FairExpo. Voor vragen of andere gewenste inlichtingen kunt u zich wenden tot FairExpo.

Aanvulling Reglement

Aanvulling van het beursreglement met betrekking tot betalingstermijnen en annuleringsvoorwaarden in verband met Covid-19.

De inschrijving voor de Nederlandse Kerstpakkettenbeurs 2022 is net als andere jaren al geruime tijd open. Gelukkig merken we dat er onverminderd interesse is om elkaar live te ontmoeten en dat er volop wordt ingeschreven voor beursdeelname. Daarbij ontvangen we ook vragen over de betalingsvoorwaarden.

Volgens het beursreglement wordt de eerste deelfactuur voor een 50% in september 2021 verstuurd. Hierop hebben we de volgende aanvulling:

Vanaf het moment van inschrijving is het inschrijfformulier bindend volgens het beursreglement. Op 3 januari 2022 beslissen we of de beurs definitief door kan gaan op de geplande beursdatum. Bij een positief besluit ontvangt u de volledige factuur, betaling binnen 8 dagen. Mocht de situatie ondertussen toch veranderen waardoor we de beurs niet door kunnen laten gaan, dan wordt de factuur volledig gecrediteerd. Als we op 3 januari moeten besluiten dat de beurs niet door kan gaan, dan ontvangt u geen deelnamefactuur en wordt de inschrijving ontbonden.

Voor buitenlandse exposanten geldt daarnaast dat wanneer er inreisbeperkingen gelden vanuit het thuisland naar Nederland, dit een reden voor annulering kan zijn.